Recent Posts

iOS 10: ไม่มี Game Center แล้ว

Game Center เปิดตัวมาพร้อมกับ iOS 4 เมื่อ 6 ปีที่แล้ว มาถึงตอนนี้ Game Center ได้ถูกถอดออกจาก iOS 10 Beta  เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริการ Game Center ยังคงให้บริการอยู่ในระบบของ Apple ซึ่งถ้านักพัฒนาแอฟยังต้องการใช้งาน Game Center ในการเก็บคะแนนของเกมส์ต่าง ๆ ก็จะต้องใช้ GameKit ในการจัดการการเก็บคะแนนเองภายในตัวเกมส์

ขอบคุณภาพประกอบจาก @tazochai

 

You must be logged in to post a comment.