Recent Posts

iOS 9.3 Public Beta 6 is out

ช่วงนี้ Apple ค่อนข้างขยัน update iOS 9.3 Beta กันรายสัปดาห์ จึงได้ปล่อย iOS 9.3 Public Beta 6 ออกมาให้ update กันอีกแล้ว ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง แต่คิดว่าอาจจะเป็นการปรับปรุงเรื่อง Security ก็เป็นได้ครับ ท่านใดใช้ iOS 9.3 Beta 5 อยู่ สามารถ update กันได้แล้ว

 

You must be logged in to post a comment.